Privacyverklaring

Woonwaard respecteert de privacy van haar huurders. Wij leggen niet meer persoonsgegevens vast dan nodig en we gaan er zorgvuldig mee om. We gebruiken uw gegevens voor het aangaan van huurovereenkomsten, om ons werk als verhuurder goed uit te kunnen voeren (denk aan onderhoud) en om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.In het verleden zijn meer persoonsgegevens dan noodzakelijk vastgelegd. Door natuurlijk verloop zullen deze uit onze administratie verwijderd worden.

Bewaartermijn

Woonwaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn van uw inkomensgegevens, die we nodig hebben om een huurovereenkomst met u aan te gaan, is een jaar. Overige gegevens bewaren we zolang de huurovereenkomst duurt en daarna nog twee jaar.

Verstrekking aan derden

Woonwaard verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld IT-dienstverleners) als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We geven bijvoorbeeld uw contactgegevens door aan aannemers die in onze opdracht onderhoud of verbeteringen uitvoeren aan uw woning. Met al onze aannemers komen we overeen dat zij uw gegevens uitsluitend mogen gebruiken voor de uitvoering van het werk. Daarna moeten zij de gegevens vernietigen.

Bij NOM-woningen monitoren we de energiegegevens (de door de woning opgewekte en verbruikte energie), om te kunnen voldoen aan de overeenkomst rond de met de bewoners afgesloten EPV (Energie Prestatie Vergoeding).

Wij gebruiken persoonsgegevens verder voor interne en externe analyses om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.

Woonwaard is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Denkt u dan bijvoorbeeld aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met deze verzoeken.

Woonwaard kan op grond van convenanten gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld gemeenten, politie en zorginstellingen. De gegevensuitwisseling vindt binnen de wettelijke kaders plaats en zal niet meer persoonsgegevens omvatten dan strikt noodzakelijk is. Woonwaard is partij bij de volgende convenanten:

  • Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025;
  • Convenant vroegsignalering;
  • Samenwerkingsovereenkomst buurtbemiddeling;
  • Convenant samenwerking tussen ketenpartners in Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord;
  • Convenant woongerelateerde fraude.

In alle andere gevallen vragen we u om toestemming. Die toestemming mag u altijd weigeren of intrekken.

Beveiligingscamera's en geluidsopnames

In verband met veiligheid van bewoners hangt Woonwaard soms beveiligingscamera’s op. Het gaat daarbij om het tegengaan van overlast, misdrijven en vandalisme en het beschermen van de bewoners en hun eigendommen. Overal waar Woonwaard cameratoezicht heeft, hangen stickers. De camera’s zijn op zo’n manier opgesteld dat ze niet in woningen filmen en zo min mogelijk de openbare weg of eigendommen van anderen filmen.

We gebruiken de beelden alleen naar aanleiding van incidenten om de aard van de overtreding vast te stellen of om daders, betrokkenen of getuigen te kunnen identificeren. De beelden worden uitsluitend bekeken door de beheerder of een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar van de politie. De bewaartermijn is maximaal drie weken of tot na afhandeling van een op camerabeelden vastgelegd incident.

Onze medewerkers kunnen in geval van nood uitingen van agressie jegens hen opnemen. De geluidsopname dient bij een incident als bewijsmateriaal. De geluidsopnamen worden vastgelegd zolang dat nodig is om het incident af te handelen.

Cookies

Woonwaard gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

Functionele cookies zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de website. Deze cookies kunt u daarom niet uitschakelen.

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiermee houden we de aantallen bezoekers en waar zij vandaan komen bij en leggen dit vast, zodat we de prestatie van onze website kunnen verbeteren. De gegevens zijn niet terug te leiden naar personen. We hebben deze cookies nodig om de website goed te analyseren en te verbeteren. Deze cookies kunt u daarom niet uitschakelen.

Tracking cookies gebruiken we om de functionaliteiten van Google en YouTube in te zetten op onze website. U kunt deze cookies uitschakelen.

Lees hier onze volledige cookie policy en wijzig uw cookie instellingen.

Gegevens inzien en corrigeren

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. U kunt een verzoek tot inzage sturen naar: privacymeldpunt@woonwaard.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Woonwaard reageert binnen vier weken op uw verzoek.

Gegevensbeveiliging

Woonwaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacymeldpuntwoonwaardnl.