Terug

Startmotor: woningen sneller verduurzamen

27-12-2018

Woningcorporaties willen het voortouw nemen in het verduurzamen van woningen. Via branchevereniging Aedes zijn zij onderdeel van de Startmotor, die tussen 2019 en 2021 100.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready wil maken. Daarmee wordt de CO2-uitstoot van woningen sterk verminderd.

Met de Startmotor kunnen veel woningen in korte tijd worden aangepakt. Die moet de verdere verduurzaming van woningen in Nederland aanjagen. Dat spreekt Woonwaard bijzonder aan. Met onze deelname aan de Stroomversnelling in 2013 hadden we hetzelfde doel voor ogen en hebben we inmiddels enkele honderden woningen aangepakt. Komend jaar sluiten we zo’n 150 woningen aan op het warmtenet van de HVC. En we experimenteren met verschillende combinaties van technieken om eengezinswoningen te verduurzamen naar een all electric variant. 

 

Klimaat, wooncomfort en betaalbaarheid 

De corporaties investeren miljarden in de verduurzaming van hun woningen. De overheid heeft toegezegd 500 miljoen bij te dragen in de vorm van subsidies en belastingverlaging. De corporaties hebben een bijdrage van de overheid als voorwaarde gesteld, omdat verduurzaming niet ten koste mag gaan van de beschikbaarheid van woningen (investeringen in nieuwbouw) of de betaalbaarheid. Bij verduurzaming moet er winst zijn op het gebied van klimaat en wooncomfort en mag die niet ten koste gaan van de betaalbaarheid. Woonwaard heeft de ervaring via de Stroomversnelling dat het mogelijk is te verduurzamen zonder dat de woonlasten stijgen, als iedereen een steentje bijdraagt. Bij bijvoorbeeld de aanpak van de Stroomversnelling betalen huurders na de ingreep een Energie Prestatie Vergoeding ter hoogte van hun energierekening. Punt van zorg bij betaalbaar verduurzamen zijn de snel stijgende bouwkosten. 

 

Klimaatakkoord 

De Startmotor wil onderdeel worden van het Klimaatakkoord en is ontstaan aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving. Doelstelling van deze Klimaattafel is dat gebouwen in 2030 3,4 miljard kilogram minder CO2 uitstoten en in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Om dat te bereiken moeten bijna alle gebouwen in Nederland aangepakt worden. Dat betekent ongeveer 50.000 bestaande woningen per jaar verduurzamen in 2021. In de jaren daarna moeten dat er 200.000 per jaar worden.  

 

De Klimaattafel wil dat woningcorporaties het voortouw nemen om deze enorme opgave uit te voeren. Uiteindelijk is het de bedoeling om dit wijk voor wijk aan te pakken in samenspraak met gemeenten en andere belanghebbenden. Woonwaard werkt ook samen met gemeenten, netbeheerders, HVC, bewoners en andere partijen om verduurzaming zo efficiënt mogelijk aan te pakken. We leggen afspraken daarover vast in convenanten en de prestatieafspraken die we met gemeenten en Huurdersbelangenvereniging maken. 

 

Klimaat vraagt om versnelling 

In het Akkoord van Parijs (december 2015) zijn afspraken gemaakt om de temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden te laten stijgen tot 2050. Een hogere stijging zou funest zijn voor het leven op aarde. Om de opwarming een halt toe te roepen moet de CO2-uitstoot vanaf het Akkoord lineair dalen. Een trage start betekent niet alleen verloren jaren in het begin, maar ook dat de 2 graden temperatuurstijging al eerder dan 2050 een feit is. Dan verlies je dus aan twee kanten tijd. De IPCC deed in oktober 2018 de oproep om de temperatuur op aarde niet meer dan 1,5 graden te laten stijgen. Het klimaat vraagt duidelijk om een versnelling van de CO2-reductie. Daaraan leveren de corporaties via de Startmotor een bijdrage. 

Terug naar overzicht