Terug

2019: energiezuinige, betaalbare woningen en fijne wijken

19-12-2018

De woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben met de gemeenten weer hun jaarlijkse prestatieafspraken gemaakt. De prestatieafspraken spelen in op wat nodig is op het gebied van sociale woningbouw, verduurzaming en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Wat kunt u in 2019 van Woonwaard verwachten?

Meer sociale huurwoningen
Wie in de regio Alkmaar een sociale huurwoning wil vinden, moet vaak veel geduld hebben. De woningmarkt zit behoorlijk op slot. Woonwaard wil meer woningen op de juiste locaties bouwen, we houden de huren betaalbaar en verkopen alleen woningen die echt niet passen bij een verhuurder van sociale woningen (maximaal 10 woningen van het hele bezit).

In Alkmaar leveren we komend jaar 86 nieuwbouwwoningen op, we investeren hierin € 13 miljoen. En we starten met de bouw van 116 woningen. In Heerhugowaard investeren we € 23,6 miljoen voor de start van 123 woningen. De gemeente Heerhugowaard wil ook graag sociale huurwoningen bouwen rond het stationsgebied. Samen verkennen we de mogelijkheden hiervoor.

Betaalbare woningen
Woningzoekenden die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning, hebben verschillende wensen en mogelijkheden. Daarom houdt Woonwaard verschillende woningen in verschillende prijsklassen. In de prestatieafspraken hebben we vastgelegd dat minimaal 60% van onze woningen onder de eerste aftoppingsgrens van de huurtoeslag valt en minimaal 85% onder de tweede aftoppingsgrens. Dit zijn belangrijke grenzen voor de huurtoeslag voor respectievelijk 1- en 2-persoonshuishoudens en 3- of meerpersoonshuishoudens.

Duurzaamheid
Om de klimaatverandering tegen te gaan, hebben veel landen een akkoord gesloten om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook woningen stoten CO2 uit, met name door het gebruik van aardgas. Woonwaard maakt haar woningen klaar voor een CO2-neutrale toekomst. Al enkele jaren bouwen we nieuwbouwwoningen aardgasloos en hebben die een energie-index van maximaal 0,6 (energielabel A++). Bestaande woningen maken we gasloos en waar mogelijk energieneutraal. Ook sluiten we woningen aan op het warmtenet van de HVC. Naast deze grote stappen, voeren we ook losse duurzaamheidsmaatregelen door. Zo krijgen woningen een aansluiting voor elektrisch koken als de keuken wordt vervangen of als de woning vrij komt. Eengezinswoningen die vrijkomen, krijgen zonnepanelen als het dak daarvoor geschikt is.

In 2019 renoveren we in Alkmaar 48 woningen naar zeer energiezuinige woningen. In De Rijp testen we vier verschillende combinaties van all electric technieken in vrijgekomen woningen. In Heerhugowaard sluiten we 127 woningen aan op het warmtenet en de komende jaren loopt dit aantal op naar 500 woningen. Ook kijken we hoe we een blok woningen met huur- en koopwoningen samen kunnen verduurzamen. In Langedijk bereiden we de verduurzaming van 71 woningen voor.

Mensen en buurten
Steeds vaker staat er in de krant dat het niet prettig wonen is in sommige buurten. Wij krijgen daarover ook meldingen. Soms gaat het om zaken die we snel kunnen oplossen, bijvoorbeeld hinder van groen of vervuiling. Soms gaat het om ingewikkelde zaken, zoals overlast van bewoners die verward zijn. Ons ideaal is dat er in de hele regio woningen en woonvormen beschikbaar zijn waar niemand tussen wal en schip valt, waar kwetsbare mensen zich welkom voelen en verzekerd zijn van begeleiding en contact en buren hen met vertrouwen tegemoet zien.

Afgelopen jaar gaven we daar invulling aan in Hugo-Oord, een oud woon-zorgcentrum waarin nu onder andere kwetsbare jongeren wonen. In 2019 realiseren we 38 woonstudio’s voor jongeren in Alkmaar. Woonwaard besteedt komend jaar € 440.000 aan leefbaarheidsactiviteiten en de samenwerking met organisaties als schuldhulpmaatje en buurtbemiddeling. Woonwaard wil uitzettingen op basis van alleen huurschuld voorkomen. Om schuldenproblematiek tegen te gaan, trekken we samen op met de gemeenten.

Waarom deze jaarafspraken?
De Woningwet 2015 gaat ervan uit dat gemeenten, woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers prestatieafspraken maken. Zij zitten daarbij als gelijkwaardige partijen aan tafel. De corporaties brengen een ‘bod’ uit op de woonvisie van de gemeente, voor het komende jaar met een doorkijkje naar de jaren daarna.

Dankzij deze prestatieafspraken werken gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties meer dan voorheen samen aan het volkshuisvestelijk beleid van de gemeenten. Huurders hebben direct invloed op de gemaakte afspraken en monitoren de prestaties. . De gemeenten faciliteren de activiteiten van corporaties door ervoor te zorgen dat procedures snel doorlopen kunnen worden en vergunningen snel worden afgegeven.

Wilt u meer weten over de afspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties? De volledige prestatieafspraken staan hier.

Terug naar overzicht