Het coalitieakkoord over wonen

Publicatiedatum: 16-12-2021

Gisteren is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Er spreekt veel urgentie uit het akkoord om de problemen op de woningmarkt aan te pakken.

Wij zetten een aantal belangrijke punten voor je op een rij:

 Wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk is een eerste levensbehoefte.

Een coalitieakkoord waarin de paragraaf over volkshuisvesting begint met deze zin belooft veel goeds. En die verwachting wordt grotendeels waargemaakt. Wonen krijgt de aandacht die het verdient. Wij lichten een aantal punten uit:

  • De geleidelijke afschaffing van de verhuurderheffing. Voor Woonwaard betekent de afschaffing dat we meer dan 14 miljoen per jaar extra kunnen gaan besteden aan onze maatschappelijke opgaven. 
  • Een minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening (VRO). Dat betekent de terugkeer van een ministerie dat onmisbaar is gebleken.
  • Versnellen en verhogen van de nieuwbouwproductie. Met een aandeel van maar liefst twee derde betaalbare huur- en koopwoningen. Dat is hard nodig in een verstoorde markt waar woningen voor veel mensen onbereikbaar zijn geworden. 
  • Speciale aandacht naar de bouw van woningen voor starters, senioren en middeninkomens.
  • Inzet van de middelen van het Rijk in de vorm van vastgoed en grondposities en ruimte voor bouwen binnen en buitenstedelijk gebied
  • Aanscherping van de duurzaamheidsdoelen, doorgaan met het nationaal isolatieprogramma, op weg naar een circulaire industrie en circulair bouwen en het voorkomen van hittestress. 
  • Verrassend is dat het recht op koop door zittende huurders -onder condities- terug is op de politieke agenda. Mits verstandig en op kleine schaal ingezet biedt het kansen. Het zou overigens wel een kantelpunt betekenen in onze lokale afspraken, waar we in de afgelopen jaren een maximum van 10 verkopen per jaar hanteerden.
  • Op maatschappelijk vlak waarderen we de aandacht voor armoede en schulden, preventie, een brede, domeinoverstijgende wijkaanpak en expliciete inzet op het voorkomen van dakloosheid en vernieuwing van de maatschappelijke opvang. Op maatschappelijk vlak verwachten we dus zeker een steun in de rug voor de ontwikkelingen waar we met onze partners lokaal aan werken.

Huur ingezet in de inkomenspolitiek

Na al deze positieve punten één punt waar we onaangenaam door zijn verrast: de huur wordt ingezet in de inkomenspolitiek. De huur zou niet meer moeten worden afgeleid van de kwaliteit van een woning, maar van het inkomen van de huurder.

Dit heeft impact voor huurders, maar zeker ook voor de administratieve lastendruk voor verhuurders en de inkomsten, en de daaraan verbonden de investeringsmogelijkheden. Vanuit ons gedachtengoed een uitermate ongelukkige ontwikkeling.

In combinatie met de aankondiging van de hervorming van de huurtoeslag roept het veel vragen op. Mocht dit zo doorgaan, dan zullen we ons hierover, samen met de huurdersorganisatie, goed moeten buigen. 

Uitvoering essentieel

We zien de politieke besprekingen van het akkoord de komende periode met veel belangstelling tegemoet, en – om met de woorden van de minister-president te spreken- het succes van een akkoord hangt af van de uitvoering.

 


Meer nieuws: