Afspraken tussen gemeentes en corporaties voor 2021

Publicatiedatum: 18-12-2020

De gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard/Langedijk hebben met de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties ambities en opgaven voor de komende jaren op papier gezet. Deze prestatieafspraken gaan over verschillende thema’s, zoals voldoende betaalbare en energiezuinige woningen, wonen & zorg, leefbaarheid en wijkgericht werken.

Veel nieuwe sociale huurwoningen

Er is een grote vraag naar huurwoningen. De corporaties zorgen de komende jaren in ieder geval voor een toevoeging van zo’n 500 sociale huurwoningen in Alkmaar. Dat is een groei van circa 3,5%. In 2021 staat de oplevering van 119 woningen gepland, allen van Woonwaard en start de bouw van 38 woningen van Kennemer Wonen. Om de mogelijkheden voor woningzoekenden verder te vergroten, kijken de corporaties waar zij ‘flexibel wonen’ kunnen realiseren.

In Heerhugowaard/Langedijk werken de corporaties toe naar minimaal 1.000 nieuwe woningen tot 2030. Voor 2021 heeft Woonwaard de oplevering van 71 woningen in Heerhugowaard op de planning en de start bouw van 112 woningen.

De gemeenten overleggen met de corporaties over de realisatie van nieuwe woningen, en zorgen dat procedures snel worden doorlopen en vergunningen snel worden afgegeven. Zij hanteren voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen een verlaagde grondprijs.

Betaalbare woonlasten

De corporaties verhogen de huren jaarlijks heel beperkt. Ze spreken dit af met hun eigen huurdersorganisaties. De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk zetten in op beperking van de woonlasten van de huurders en sturen op zo laag mogelijke gemeentelijke heffingen. De corporaties zorgen ervoor dat minimaal 95% van alle woningen in Alkmaar sociale huurwoningen blijven. Voor deze woningen kunnen bewoners - afhankelijk van gezinssamenstelling, huurprijs en huishoudinkomen - huurtoeslag aanvragen. Daarnaast hebben de corporaties een beperkt aandeel middenhuurwoningen.

Slaagkansen voor jongeren

Jongeren hebben het op dit moment erg moeilijk op de woningmarkt. Om hun slaagkans te verbeteren, zetten partijen in op nieuwbouw, flexwonen, doorstroming en werken met flexibele contractvormen. In 2021 komen de corporaties met een inventarisatie en aanpak gericht op deze doelgroep.

CO2-uitstoot reduceren

De gemeente, corporaties en huurdersorganisaties maken zich hard om klimaatverandering tegen te gaan en de C02-uitstoot te reduceren. De gemeente Alkmaar hanteert de warmtevisie. Gemeenten Heerhugowaard en Langedijk werken aan een warmtevisie, aangevuld met een concreet uitvoeringsprogramma. De corporaties zijn partners in de energietransitie. Deze partijen werken intensief samen aan de opgave richting 2050. Tot en met 2024 sluiten de corporaties naar verwachting 1.461 woningen aan op het warmtenet.

De verduurzaming van huurwoningen gaat gepaard met lagere woonlasten voor huurders.

Woonwaard gaat in 2021 in Alkmaar:

  • 130 woningen in Hoefplan aansluiten op het warmtenet, isoleren, zonnepanelen, powernest plaatsen.
  • 350 woningen krijgen zonnepanelen
  • 258 woningen worden aangesloten op het warmtenet
  • 53 gebouwen krijgen ledverlichting in de algemene ruimtes.

Woonwaard gaat in 2021 in Heerhugowaard en Langedijk:

  • 200 eengezinswoningen en 150 meergezinswoningen voorzien van zonnepanelen.
  • 167 woningen in de Rivierenwijk aansluiten op het warmtenet
  • 100 woningen isoleren
  • 15 gebouwen krijgen ledverlichting in de algemene ruimtes.

Aandacht voor kwetsbare groepen

In het Pact voor ‘Wonen met ondersteuning – commitment op leefbaarheid’ (2018)  zijn afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van betaalbare woningen voor  kwetsbare doelgroepen. De corporaties hebben een verdeelsleutel afgesproken en richten zich op het beschikbaar krijgen van deze woningen in de komende periode.

De gemeenten faciliteren het langer zelfstandig wonen door de inzet van de Wmo voor individuele voorzieningen. Ook stelt zij waar mogelijk  en onder door de gemeente gestelde voorwaarden, stukjes grond beschikbaar naast woningcomplexen van corporaties. Daar kan dan  stallingsruimte voor scootmobielen worden gemaakt of liften bijgeplaatst.

De gemeenten Heerhugowaard/Langedijk en de woningcorporaties zoeken naar een locatie voor huisvesting van bijzondere doelgroepen met behoefte aan een prikkelarme omgeving.

Wijksteunpunten en woonservicegebieden

In 2021 zetten de gemeente Alkmaar, woningcorporaties en huurdersorganisaties een pilot woonservicegebied met wijksteunpunt op in Mieuwijdt in Graft. De betrokkenheid van partners in welzijn en zorg is daarbij belangrijk. Partijen merken dat er een grote behoefte is aan tussenvormen van wonen met zorg: combinatie jong en oud, ruimte voor ontmoeting en nabij voorzieningen (waaronder zorg). Veel oudere huurders willen graag in een dergelijke woonvorm of zo lang mogelijk thuis in een wijk wonen (al dan niet in een voor ouderen gelabeld complex) die aan deze criteria voldoet.

Buurtgericht werken: gebiedsagenda’s

Om de wijken en buurten gedifferentieerd en veerkrachtig te houden, is een gezamenlijke inzet hard nodig. Daarom werken partijen op basis van gezamenlijke wijkgerichte strategische doelen aan gezond, leefbaar en veilig wonen. We bundelen onze investeringen om maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren. In het kader van Buurtgericht Werken wordt in de 1e helft van 2021 de gebiedsagenda opgesteld voor Overdie. In het 2e halfjaar starten gesprekken over de gebiedsagenda’s voor de andere wijken in de gemeente Alkmaar. Voor de Rivierenwijk in Heerhugowaard is er een wijkvisie. Woonwaard en gemeente Heerhugowaard verkennen of ervaringen en uitvoeringsplannen van deze wijkvisie ook meerwaarde bieden bij andere wijken.

Prestatieafspraken Alkmaar

De prestatieafspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Alkmaar, de corporaties Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Woonwaard, en de huurdersorganisa­ties Huurdersbelangen Kennemer Wonen, Huurdersbelangenver­eniging Van Alckmaer en Huurders­belangenver­eniging Noord-Kennemerland.

Prestatieafspraken Heerhugowaard/Langedijk

Gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk zijn voornemens om per 1 januari 2022 te fuseren tot de gemeente Dijk en Waard. Het is voor beide gemeenten dan ook logisch én wenselijk om de prestatieafspraken in gezamenlijkheid op te stellen. De prestatieafspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Heerhugowaard, gemeente Langedijk, de corporaties Woonwaard en Woonstichting Langedijk, en de huurdersorganisaties Huurdersbelangenvereniging Noord-Kennemerland en Huurdersraad Langedijk.

 

 


Meer nieuws: