Sociaal Huurakkoord 2018

Publicatiedatum: 28-03-2019

De Woonbond en Aedes sloten in december 2018 het Sociaal Huurakkoord. Een huurakkoord met de bedoeling om de huren betaalbaar te houden in een tijd waarin de woningcorporaties steeds meer heffingen en belastingen betalen èn aanspreekbaar zijn op de opgaven voor verduurzaming, uitbreiding van het woningaanbod en de leefbaarheid van buurten.

Hoe gaat Woonwaard om met de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord?

Lokaal maatwerk

Als hoofdregel voor het Sociaal Huurakkoord 2018 geldt: ‘Een beperkt nationaal kader aangevuld met lokale afspraken wanneer nodig.’ De reden hiervoor is dat de lokale verschillen in de woningmarkt groot zijn. Lokaal en regionaal kan beter maatwerk worden afgesproken.

Wat is het huurbeleid van Woonwaard?

De woningen die Woonwaard verhuurt hebben een prijs van gemiddeld 70% van de wettelijk maximale prijs. Bij nieuwe verhuringen hanteert Woonwaard het percentage van 75% van het wettelijk maximum. Bij zittende huurders wordt de huur niet hoger dan 75% van het wettelijk maximum. Daarmee voert Woonwaard een huurbeleid waarmee 94% van de woningen bereikbaar is voor mensen die huurtoeslag ontvangen. Dit is ruim in overeenstemming met de lokale afspraken met gemeenten en de huurdersorganisatie.

Hoe gaat Woonwaard om met de afspraken uit het sociaal huurakkoord?

- Huursomontwikkeling bij de jaarlijkse huuraanpassing (gemiddelde huurverhoging):

De afspraak in het sociaal huurakkoord is om de huren gemiddeld met niet meer dan inflatie te laten stijgen. De gemiddelde huurverhoging bij Woonwaard ligt in 2019 rond de 0%. Dit komt doordat ruim 3.000 huurders een huurverlaging krijgen. De huurverhoging voor de andere huurders is 2,1%.

- Inkomensafhankelijke huurverhoging:

Het sociaal huurakkoord biedt ruimte voor inkomensafhankelijke huurverhoging tot 4,5% boven inflatie. Woonwaard voert geen inkomensafhankelijke huurverhoging uit. We willen huurders geen grote sprongen laten maken in hun huurontwikkeling en bij voorkeur geen gebruik maken van informatie over de inkomens van onze huurders.

- Inkomensafhankelijke huurverlaging:

Het sociaal huurakkoord bevat de afspraak dat van huurwoningen met een gereguleerd contract die een huurprijs boven de liberalisatiegrens hebben en bewoond worden door huishoudens die gezien hun inkomen huurtoeslaggerechtigd zijn, de huur op aanvraag wordt gekort tot € 1 onder de liberalisatiegrens.

Woonwaard biedt de mogelijkheid om de huur terug te brengen onder de liberaliseringsgrens voor huurders die voor het eerst huurtoeslag willen aanvragen. De huur van sociale huurwoningen is gemaximeerd op €722,-.

Het sociaal huurakkoord geeft een richting voor wettelijke uitwerking voor huurverlaging voor mensen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens. Woonwaard voert de inkomensafhankelijke huurverlaging vooralsnog niet uit. Woonwaard voert een huurverlaging door voor mensen van wie de huidige huurprijs hoger is dan de streefhuur. Wanneer mensen gelet op hun inkomen een goedkopere woning willen, kan Woonwaard -in specifieke, individueel af te wegen situaties- op maat bemiddelen.

- Inkomensafhankelijke huurbevriezing:

Het sociaal huurakkoord bevat de afspraak dat ‘dure scheefwoners’ een verzoek kunnen doen tot huurbevriezing. Woonwaard zal deze verzoeken vooralsnog afwijzen.

Woonwaard is ook kritisch

Woonwaard staat positief tegenover de gezamenlijke afspraken tussen de Woonbond en Aedes over het betaalbaar houden van de huren. Op het punt van de inkomensafhankelijke huurverhoging en -verlaging is Woonwaard echter kritisch. Het leidt ertoe dat woningcorporaties een rol krijgen in de inkomensondersteuning èn moeten beschikken over inkomensgegevens van huurders. Woonwaard geeft de voorkeur aan het verhuren van woningen voor een prijs die past bij de woning en maakt lokale afspraken voor betaalbaarheid met gemeenten en de huurdersorganisatie. Om die reden wijkt het huidige huurbeleid van Woonwaard op enkele punten (nog) af van het sociaal huurakkoord.


Meer nieuws: