Samen aan zet!

Publicatiedatum: 05-08-2022

Op 30 juni jl. tekende Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, de Nationale Prestatieafspraken met het Rijk, Woonbond en VNG. Dit met groot draagvlak vanuit de leden van de vereniging.

Ook wij hebben van harte onze steun betuigd. We zien het belang van een gezamenlijke agenda als stevige basis om tot resultaten te komen. En dat is hard nodig.

Een bespiegeling op de inhoud van de afspraken, vragen die eruit ontstaan en accenten die wij in de toekomst willen leggen.

Woningaanbod en verduurzaming

We hoeven het eigenlijk niet te herhalen: het woningtekort brengt mensen in de problemen en moet zo snel mogelijk worden ingelopen. De klimaatverandering vereist dat we onze woningen verduurzamen en de woonomgeving klimaat-adaptief maken. We ervaren hier een hoge urgentie,

De ingezette koers gaan we de komende jaren, met het wegvallen van de Verhuurderheffing, nog verder verstevigen. Helaas is er wel de kanttekening dat het momentum om echt te versnellen is verstoord door de enorme kostenstijgingen, tekorten aan materialen en tekorten op de arbeidsmarkt.

Innovaties zijn vereist om in deze omstandigheden door te gaan in het noodzakelijke tempo. Daar steken we graag onze nek voor uit.

Woonlasten

Ook het beteugelen van de woonlasten maakt onderdeel uit van de afspraken. Het voorzien in betaalbaarheid wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid neergezet.

In het heldere vertrekpunt dat de overheid verantwoordelijk is voor de inkomensondersteuning en de corporaties voor het aanbieden van betaalbare woningen. Over dit onderwerp zal in de komende periode nog veel worden gesproken.

Wat betekent het voor huurders, wanneer van overheidswege wordt besloten tot een normhuur van 550 voor de huurtoeslag? Gaan mensen met een groot gezin een deel van hun huurtoeslag missen, die nodig is om een grotere woning te huren? Wat betekent het voor de ouderen met een beperkt inkomen, die een appartement met voorzieningen willen bewonen?

Ligt hier de verwachting dat we woningcorporaties de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de woning gaan loslaten? In algemene zin, of voor huurders met de laagste inkomens met een specifieke woonvraag? En treden we dan als corporaties toch niet ongewild in de rol van inkomensondersteuner?

In feite gebeurt dat al, met de afspraak dat corporaties voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de huur verlagen tot 550.

Wij zouden graag zien dat het accent verschuift naar het sturen op woonlasten in plaats van huur. De energierekening is immers een substantieel onderdeel van de woonlasten.

Ons inziens zou een energie-neutrale woning best wat meer mogen kosten dan een niet zo’n duurzaam (om)gebouwde woning waar maandelijks een hoge energierekening op de mat valt.

Leefbaarheid

Het laatste onderwerp in de prestatieafspraken is leefbaarheid. Dit had ook het eerste onderwerp kunnen zijn, omdat het de kern raakt van waar we voor staan: ‘iedereen een thuis’.

Het onderwerp is breed ingevuld. Het gaat in de kern om goed wonen voor iedereen, in een woning van een goede kwaliteit in een prettige buurt.

Het wordt concreet gemaakt door de sturing op het aandeel sociale huurwoningen per gemeente. Geborgd met de afspraak dat gemeenten in hun verordening mensen zonder dak of thuis, mensen die uitstromen uit een zorginstelling of detentie, en mensen met een medische of sociale urgentie, met voorrang gaan huisvesten.

Ook is er veel aandacht gewijd aan het wonen voor ouderen.

Landelijke agenda onderstreept ingezette koers

In onze regio wordt al volop ingezet op de samenwerking aan deze doelen. De landelijke afspraken zien we als een onderstreping dat we op de goede weg zijn en deze met volle kracht moeten doorzetten.

De agenda voor de volkshuisvesting is getekend door vier partijen, maar er zijn veel meer partijen nodig om de afspraken tot een succes te maken.

Samen met huurders, individueel en collectief, in de volle breedte van de  diversiteit van alle mensen die bij ons huren of dit in de toekomst willen gaan doen. Meer dan ons dat tot op heden helaas is gelukt. Ook participatie is een belangrijk thema voor ons de komende tijd.

We werken in allerlei coalities rond verduurzaming, de woningbouw, de leefbaarheid en het wonen van mensen met een ondersteuningsvraag.

En dat blijven we doen, omdat je samen verder komt!

Joke van den Berg, bestuurder Woonwaard

 


Meer nieuws: